Kontaktoplysninger

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 3
B-1000 - Bruxelles
Belgium
Tlf.: (+32) 2 285 40 95
E-mail: info@southdenmark.be
www.southdenmark.be

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium
 • Region

Særlige forhold

 • Støtte til forprojekt
 • Støtte til drift
 • Støtte til anlæg

Type støtte

 • Tilskud
 • Andet

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Forretningsområde

 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

LIFE vil støtte både private og offentlige aktører gennem:

 • “Action Grants”: Tilskud til best practice-, demonstration- eller pilotprojekter.
 • ”Operating Grants”: tilskud til støtte af den daglige drift i NGO’er aktive på miljø- og klimaområdet.

Ud over at give tilskud benytter LIFE også finansielle gælds- og egenkapitalinstrumenter, der skal gøre det lettere for projekter at tiltrække private midler. De finansielle redskaber er særligt relevante for lovende innovative projekter, som ligger tæt op af det kommercielle marked, men som kæmper med at få markedsbaserede lån eller egenkapital, herunder også samarbejdsprojekter mellem offentlige institutioner og private aktører.

To delprogrammer

Delprogrammet for miljø støtter tiltag, som faciliterer bedre implementering og integration af miljømålsætninger på følgende områder:

 • “Miljø og ressource effektivitet” vil fokusere på implementeringen af miljøprogrammer, herunder falder ikke markedsorienteret innovation, som let kan kopieres.
 • “Biodiversitet” vil udvikle best practices for brede udfordringer i biodiversitet.
 • “Miljømæssig ledelse og information” vil fremme vidensdeling, spredning af best practices, bedre overholdelse af loven og informationskampagner.

Delprogrammet for ”Climate Action” støtter tiltag, som faciliteter implementering og integration af klima-orienterede målsætninger på følgende områder:

 • “Climate Change Mitigation” vil fokusere på reduction af drivhusgasemissioner.
 • “Climate Change Adaptation” vil fokusere på den stigende tilpasning til klimaforandringer.
 • “Klimamæssig ledelse og information” vil fokusere på at fremme bevidsthed, kommunikation, samarbejde og deling af klimainitiativer omkring klimamitigation og -tilpasning.

Delprogrammet for klima vil i særdeleshed være relevant for offentlige myndigheder, NGO’er og private aktører. Særligt SMV’er, der implementerer small-scale lav-emitterende tilpasningsteknologier, nye tilgange og metoder. Specifikke lokale og regionale mitigations- og tilpasnings strategier eller handlingsplaner kan også finansieres under dette delprogram. Delprogrammet kan også støtte oplysningsinitiativer, som hjælper med at fremme implementeringen af klimalovgivning.

LIFE vil særligt fremme en ny type af projekter: de såkaldte ”Integrated Projects”. Der er her tale om projekter, der vil implementere miljø-/klimamæssige strategier eller handlingsplaner på stor skala, og som mobiliserer andre EU, nationale og private midler. De vil primært fokusere på natur, affald, vand, luft og sektorer inden for klimamitigation og –tilpasning. Formålet med projekterne er, at de skal fremme integrationen af miljø- og klimaaspekter i andre EU politikområder, således at der sker en mainstreaming af klima- og miljø på andre EU-områder.
LIFE kan også yde støtte til teknisk assistance rettet mod opstarten af et integreret projekt.

Et andet nyt initiativ under det nye LIFE program er, at det nu bliver muligt at få støtte til projekter, som ligger uden for EU.

Kapital og støtteprocent

LIFE program 2014-2020 har et samlet budget på knap 26 milliarder kr.
Delprogrammet for miljø udgør 75 % af beløbet
Delprogrammet for klima udgør 25 % af beløbet

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet findes her.

Hvem kan søge

Tilskud fra det nye LIFE program kan søges af “alle juridiske personer”, dvs. både offentlige og private aktører, eksempelvist:
* Virksomheder
* NGO’er
* Myndigheder
* Foreninger
* Organisationer
* Enkeltpersoner
Det forudsættes, at ansøgeren selv tilvejebringer medfinansieringen og er teknisk, administrativt og økonomisk i stand til til at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Der er årlige frister. Følg LIFE's hjemmeside for information.